Management

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 2
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Inventori 2 menetapkan garis panduan  untuk penetapan masa penambahan stok, kos inventori, ramalan  keperluan barang, pengurusan ruang fizikal, pengurusan kualiti dan pengurusan barangan rosak.

 Dalam modul ini peserta akan didedahkan kepada Stock Holding Guide atau stock control bagi menetapkan nilai simpanan stok mengawal kuantiti stok semasa, merancang ramalan keperluan, mengaplikasikan konsep FIFO, pengurusan kos dan mengurus risiko yang berkaitan  dengan kecurian dan kerosakan.

Disamping itu peserta juga akan memahami dengan lebih jelas mengenai pengurusan berkesan diantara kehendak pelanggan dan kesediaan barang oleh pembekal ataupun (Demand Management).
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasikan keperluan optimum stok mengikut keluasan  stor dan keperluan semasa
• Mengaplikasikan  cara penyusunan barang yang lebih sistematik.
• Mengaplikasikan pengiraan stok mengikut keperluan stor dengan lebih tepat bagi stock transfer (STO)
• Mengaplikasikan  pengurusan  perolehan untuk logistik dengan lebih efektif
• Menerangkan proses pengurusan kejanggalan  barang dan tuntutan insuran EWRM dengan pihak ketiga


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
     Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, 09/10, 11/12 & TT07/08,09/10,11/12)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyeliaan Efektif / Effective Supervising (Combo…
Management

2 Days

View Details

Overview:

Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar. Penyelia memainkan peranan penting sebagi orang tengah di antara pihak pengurusan dan subordinat dalam mencapai matlamat organisasi dan individu

Penyelia dan pasukannya bertanggungjawab dalam tugas-tugas operasi harian yang mana akan menyokong semua perancangan yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan. Kegagalan para penyelia
dalam memainkan  peranan dan fungsi mereka yang sebenar  boleh mengakibatkan kegagalan kepada
organisasi.

Dalam mengurus pasukan penyelia perlu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan manusia. Melengkapkan penyelia dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran-kemahiran berkaitan kepimpinan, pengurusan, komunikasi, dan penyeliaan adalah penting supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan efektif lagi.


Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

• Berupaya untuk merancang, melaksana, mengawal dan memantau perjalanan unit/seksyen masing-masing


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PP09, TT09/10, IT07/TT11, PK07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Peraturan TNB dan Prosedur Pentadbiran / TNB Rules…
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PP iaitu Penyelia Perkeranian. Kursus ini merangkumi subjek Perjanjian Kolektif, Kesatuan, Peraturan-Peraturan Cuti dan Elaun-Elaun yang berkaitan. (Elaun Tanggungan Kerja/Elaun Memangku dan Elaun Lebih Masa). 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menjelaskan dengan betul Kesatuan Sekerja TNB dan peranannya dalam membentuk Perjanjian Kolektif (CA)
• Menjelaskan dengan betul jenis-jenis cuti yang terdapat dalam Pekeliling-Pekeliling Cuti
• Mengira kelayakan cuti rehat pekerja dengan betul
• Mengira kelayakan Elaun Tanggungan Kerja, Elaun Memangku Sementara dan Elaun Lebih masa dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
     Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
     Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: Perkeranian (PP09)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Performance Management System (CbPMS) (A)Sistem…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP11 Clerical
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Performance Management System (CbPMS) (B)Sistem…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK09
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
PMS Skill (A) / Kemahiran PMS (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pendedahan asas Sistem Motivasi Prestasi kepada anggota kerja TNB. Kursus ini merangkumi keseluruhan Rangka Kerja Outcome-Based KPI
bermula dari aspek Halatuju dan Aspirasi Syarikat / Bahagian sehingga penyelarasan strategi di peringkat Jabatan / Unit.
 
Objective:
Berpandukan kepada pekeliling Pengurusan Sumber Manusia tentang Sistem Motivasi Prestasi yang digunapakai di TNB, peserta boleh:

i. Menerangkan halatuju Syarikat
ii. Mengenalpasti C.E.O. bagi peranan masing-masing
iii. Mengenalpasti kehendak bagi setiap C.E.O. (Their expectation)
iv. Mengenalpasti penghasilan (outcome based KPI) & strategi
v. Membezakan kategori kompetensi yang digunapakai
vi. Menyatakan proses-proses dalam kitaran PMS

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
     Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
     Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: Terbuka, Mandatori PP07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
PMS Skill (B) / Kemahiran PMS (B) (Untuk anggota kerja…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK06
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Problem Solving and Decision Making (A)
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP11 ClericalTT13 TNBGTT13 TNBT
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Problem Solving and Decision Making (B)(Utk anggota…
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK09
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Procurement Procedure for Executives
Management

2 Days

View Details

Overview:
Procurement Policy and Procedures document has been developed to establish the procurement process for Tenaga Nasional Berhad in the spirit of Government Link Companies transformation initiatives.
It provides a set of general policy and procedures for the procurement of Supply, Works and Services through a consistent procurement system across all Divisions and Subsidiaries in the Group.
Objective:
Upon completion of this workshop, participants will be:

  • Participants will be able to describe and explain Procurement Policy and Procedures correctly without mistakes.


for any enquiries please contact:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: E7 - E17
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Procurement Procedure for Non-Executives
Management

2 Days

View Details

Overview:

Kursus ini adalah dirangka bagi memberikan pendedahan kepada anggota berkenaan Proses & Prosedur Perolehan berdasarkan Dokumen Dasar dan Prosedur Perolehan TNB. Dokumen ini telah digubal bagi menyempurnakan proses perolehan TNB dalam menjayakan inisiatif transformasi Syarikat Berkaitan Kerajaan. Dokumen ini juga menyediakan satu garispanduan umum bagi perolehan Pembekalan, Kerja dan Perkhidmatan menerusi satu sistem perolehan yang konsisten di seluruh Bahagian dan Anak Syarikat TNB. 

Ini akan membantu anggota kerja yang berkaitan dalam mempraktikkan tatacara yang betul dalam proses dan prosedur perolehan TNB.


Objective:

Di akhir kursus para peserta dapat:

• Menjelaskan Proses Perolehan
• Menyenaraikan peranan jawatankuasa
• Melaksanakan tatacara Perolehan di tempat kerja dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.myTarget Participant: PP07 - PP12
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Procurement Process & Procedure (A)Proses & Prosedur…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP09 Clerical
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Procurement Process & Procedure (B)Proses & Prosedur…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TT13
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Program HATI 1 TNB Bhg Pembahagian
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open to All
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
QE Advance Training For Practitioner
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open to All
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
QMS Awareness for Beginners
Management

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open to All
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Quality Kualiti e.g 5's & WIT (Combo E)
Management

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TD07
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Store Management / ProcedureProsedur Penyelenggaraan…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP07STOR
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Store Mangement / Pengurusan Stor
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP09 STOR
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Strategic Communication (B) / Komunikasi Strategik…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK09
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
The Professional Secretary
Management

2 Days

View Details

Overview:
Secretaries hold a key position of influence and a powerful partnership with the senior management team. Success in this role has a direct effect on the success of executive operations. The Secretary who understands the role and pressures of management and even thinks like the team will achieve improved performance, outstanding results and respect from superiors and the executive team.

This two-day course is especially designed for professionals who want to learn valuable skills for not only becoming a Professional Secretary but enjoying and advancing their careers in the process.
 
Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

1. Create opportunities for your personal development
2. Manage yourself, your subordinates, your colleagues and your boss more effectively
3. Improve confidence, assertiveness and communication skills
4. Manage the stress and pressure in an increasingly challenging
5. environment
6. Identify your own and others personality & its effect on behaviour
7. Make better and more effective decisions


for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: TNB Non-Executives
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
TNB Code of Conduct and Etique (A)Prosedur Tatatertib…
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP09 Clerical
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
TNB Code of Conduct and Etique (B)Prosedur Tatatertib…
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK07
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
TNB Quality Practices (A) / Amalan Kualiti TNB (A)
Management

4

View Details

Overview:
-
Objective:
-

Methodology: presentation
Prerequisites: -
Target Participant: PP07 ClericalTT06 TNBG
Duration: 4
Language: Malay

RM 3.6K
TNB Quality Practices (B) / Amalan Kualiti TNB (B)…
Management

4

View Details

Overview:
-
Objective:
-

Methodology: presentation
Prerequisites: -
Target Participant: PK04
Duration: 4
Language: Malay

RM 3.6K
TNB Rules and Administration Procedure (A)Peraturan…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP09 Clerical
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
TNB Rules and Administration Procedure (B)Peraturan…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK07
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
TOMS-MFFA PENGURUSAN ADUAN LAMPU JALAN UNTUK KONTRAKTOR…
Management

2 hari

View Details

Overview:
​Kursus ini dikhaskan kepada Kontraktor Pembaikan Lampu Jalan yang telah dilantik oleh TNB. Peserta akan dilatih untuk menggunakan Sistem MFFA dan PDA serta pematuhan kepada SOP (Standard Operating Procedure) secara efektif.

Klik sini untuk maklumat lanjut.
Objective:
Di akhir kursus, peserta dapat menggunakan sistem “TOMS-MFFA PENGURUSAN ADUAN LAMPU JALAN” untuk:
1. Mempercepatkan dan memudahkan komunikasi di antara penyelia PPB dan vendor lampu jalan.
2. Mengenalpasti komponen-komponen yang digunakan dalam sistem lampu jalan TNB
3. Menerangkan langkah-langkah pemasangan lampu jalan

Target Participant: Kontraktor TNB
Duration: 2 hari
Language: Malay

RM 3.6K
Work Improvement Team (WIT) - Innovative Creative…
Management

2 Days

View Details

Overview:

Workshop “Work Improvement Team-Innovative Creatiive Circle” (WIT-ICC) diadakan untuk memberi latihan secara ‘real” kepada anggotakerja-anggotakerja di Jabatan dan Bahagian TNB untuk membentuk pasukan WIT di tempat kerja masing-masing.

Peranan Fasilitator ICC adalah sebagai penyelaras aktiviti, memberikan motivasi dan memastikan kemudahan untuk kumpulan melaksanakan projek mereka. Fasilitator juga berperanan sebagai pengantara di antara pihak majikan dan kumpulan dalam isu-isu berkaitan ICC. Program ini menekankan peranan dan pengetahuan bagi fasilitator untuk melaksanakan aktiviti ICC.

Para peserta akan didedahkan melalui satu proses simulasi melaksanakan projek WIT ditempat kerja nanti

 


Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan konsep asas, operasi dan falsafah ICC
• Melatih, memudahcara dan membimbing ahli-ahli ICC dalam melaksana projek
• Penyelesaian masaalah ditempat kerja secara berpasukan (Teamwork)
• Menjadi ’Mediator” antara ahli pasukan dengan pihak pengurusan
• Menerangkan pencapaian projek seperti sasaran yang telah ditetapkan oleh pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS