Courses

Keselamatan Di Pejabat / Office Safety)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

Di samping itu, kursus keselamatan dalam pejabat ini dapat memberi kesedaran kepada peserta untuk mencegah kemalangan serta risiko-risiko yang wujud di sekitar tempat kerja atau lebih dikenali sebagai workstation, serta keperluan perundangan yang terbabit. 


Objective:

• Memberi satu Panduan yang menggariskan standard minima untuk Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan bagi pekerja-pekerja dalam pejabat
• Peserta kursus berupaya untuk memahami dan menggunapakai standard  ini di tempat kerja masing-masing

<div justify;"="">
untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Hj. Zahar Jafri
     Email: zaharj@tnb.com.my

2. NAME: Jazdina Jabil
     Email: jazdina@tnb.com.my

3. NAME: Ir. Saifuddin Ahmad
     Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Semua pekerja di pejabat (Eksekutif dan Bukan Eksekutif)
Duration: 1 Day
Language:

KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH EKSEKUTIF PENYELIA
Distribution

1

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja pada talian hidup voltan rendah yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat perkakas kerja talian hidup. Kaedah kerja yang digunakan ialah Teknik Kerja Sarung Tangan Getah.
Kursus ini memberi pendedahan kepada eksekutif/penyelia sebagai persediaan menyelia dan menguruskan gerak kerja talian hidup voltan rendah secara menyeluruh di stesen-stesen TNB Pembahagian. Dengan adanya kursus ini, kesedaran terhadap kepentingan dan kelebihan  kaedah kerja talian hidup voltan rendah dapat diterapkan dikalangan eksekutif/penyelia TNB bagi memaksimakan penggunaan kaedah ini demi menjamin keterusan bekalan kepada pengguna dan keselamatan kepada pekerja terpelihara.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja talian hidup voltan rendah.
·         Menyelia kerja-kerja pada talian yang hidup menggunakan Kaedah Kerja Talian Hidup VR
·         Memastikan pekerja mengamalkan prosedur keselamatan bekerja pada talian hidup voltan rendah

Target Participant: Jurutera/Eksektif & Juruteknik (Kendalian & Senggeraan)
Duration: 1
Language: English, Malay

KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja pada talian hidup voltan rendah yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat perkakas kerja talian hidup. Kaedah kerja yang digunakan ialah Teknik Kerja Sarung Tangan Getah.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten. Peserta/pekerja yang berkelayakan akan diberikan Sijil Kebenaran Menjalankan Kerja Talian Hidup Voltan Rendah oleh Unit Keselamatan TNB Pembahagian.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja talian hidup voltan rendah.
·         Mengaplikasikan kaedah kerja menggunakan sarung tangan getah berdasarkan prosedur digariskan
·         Mengamalkan prosedur keselamatan bekerja pada talian hidup voltan rendah

Target Participant: Pembaik kerosakan, pemasang talian & pasukan lampu awam
Duration: 3
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS