Courses

Prosidur Dan Arahan Kerja Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">• Pengenalan Arahan Keselamatan
• Arahan kerja keselamatan dalam industri kawalan keselamatan
• Tanggungjawab pengawal dalam prosidur dan arahan kerja
• Sistem Tugasan
• Jenis Ancaman Keselamatan
• Langkah-langkah pencegahan
• Prosidur perkhidmatan pengawal
• Penempatan dan kawalan Pengawal
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik arahan keselamatan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab individu dan senantiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas dengan berkesan

 Target Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

Proses & Prosedur Perolehan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Kursus ini adalah dirangka bagi memberikan pendedahan kepada anggota berkenaan Proses & Prosedur Perolehan berdasarkan Dokumen Dasar dan Prosedur Perolehan TNB. Dokumen ini telah digubal bagi menyempurnakan proses perolehan TNB dalam menjayakan inisiatif transformasi Syarikat Berkaitan Kerajaan. Dokumen ini juga menyediakan satu garispanduan umum bagi perolehan Pembekalan, Kerja dan Perkhidmatan menerusi satu sistem perolehan yang konsisten di seluruh Bahagian dan Anak Syarikat TNB. 

Ini akan membantu anggota kerja yang berkaitan dalam mempraktikkan tatacara yang betul dalam proses dan prosedur perolehan TNB.


Objective:

Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menjelaskan Proses Perolehan
• Menyenaraikan peranan jawatankuasa
• Melaksanakan tatacara Perolehan di tempat kerja dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.myTarget Participant: PP09 Clerical & TT13
Duration: 2 Days
Language:

Prosedur Tatatertib & Kod Etika TNB
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pengetahuan kepada para penyelia TNB tentang caracara mengenali dan menganalisa salah laku atau perlanggaran kontrak perkhidmatan di tempat kerja,  serta  tindakan  yang  betul  yang  perlu  diambil,  dengan  merujuk  kepada  buku  Prosedur Tatatertib TNB Edisi Ke-6 dan juga buku Kod Etika TNB. Berdasarkan konsep ‘Learning by Doing’, peserta akan diberi kajian kes untuk diselesaikan bagi memantapkan kefahaman. Di samping itu,  peserta  juga  akan  didedahkan  kepada  simulasi  kes  dan  video-video  berkaitan  untuk memperkukuhkan lagi pembelajaran.
Objective:
Di  akhir  kursus, pelatih  boleh  menganalisa  situasi  salah  laku  atau perlanggaran  kontrak  perkhidmatan  dan  mengambil  tindakan  yang betul merujuk kepada Prosedur Tatatertib TNB dan Kod Etika TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my

Target Participant: Penyelia
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS