OSHE

RM 3.6K
Pengurusan Isu untuk MRI / MRE
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kita seringkali menghadapi pelbagai isu di tempat kerja. Walaubagaimanapun, bukan kesemua isu merupakan masalah yang perlu diselesaikan. Kadangkala sesuatu isu itu merupakan satu keputusan yang perlu dibuat atau memantapkan perancangan yang telah dibuat.

Kursus 2 hari ini akan memberi kesedaran kepada “meter reader inspectors (MRI)” dan “meter reader examiners (MRE)”  akan kepentingan pengurusan isu di tempat kerja dan melengkapkan mereka dengan kaedah (`tools’) yang berkaitan.
 
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menganalisa bagaimana anda menangani  kebimbangan / masalah sekarang
2. Menerangkan pendekatan sistematik di dalam:
   – Menganalisa situasi
   – Menganalisa masalah
   – Membuat keputusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

 Target Participant: MRI / MRE TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Isu untuk Pembaca jangka
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Kita seringkali menghadapi pelbagai isu di tempat kerja. Walaubagaimanapun, bukan kesemua isu merupakan masalah yang perlu diselesaikan. Kadangkala sesuatu isu itu merupakan satu keputusan yang perlu dibuat atau memantapkan perancangan yang telah dibuat.

Kursus 2 hari ini akan memberi kesedaran kepada pembaca jangka akan kepentingan pengurusan isu di tempat kerja dan melengkapkan mereka dengan kaedah (`tools’) yang berkaitan.

 


Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menganalisa bagaimana anda menangani kebimbangan / masalah sekarang
2. Menerangkan pendekatan sistematik di dalam:
– Menganalisa situasi
– Menganalisa masalah
– Membuat keputusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME:  SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pembaca Jangka TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Keselamatan
OSHE

4 Days

View Details

Overview:

• Pengenalan pengurusan keselamatan
• Konsep keselamatan
• Peringkat keselamatan
• Kaedah pengurusan keselamatan
• Risiko kebakaran
• Kemahiran pengurusan
• Kepimpinan dalam keselamatan
• Motivasi
• Perhubungan
• Jenayah dan psikologi
• Klasifikasi jenayah dan teori penyebab
• Jenis-jenis jenayah
• Faktor biologi jenayah
• Keselamatan am
• Iringan dan liputan
• Tinjauan keselamatan
• Mengenalpasti dan menilai aset
• Penilaian ancaman
• Klasifikasi langkah pemulihan

Objective:
Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Memahami konsep pengurusan keselamatan dalam tugasan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas  dengan berkesan
• Memahami teknik penyeliaan dalam tugasan pengurusan keselamatan
• Memahami klasifikasi jenayah dalam tugasan


Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Building Maintenance Team
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Keselamatan Essentials
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open (Exec)
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Keselamatan Maklumat
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Program ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman asas prinsip-prinsip yang berkaitan Pengurusan Keselamatan Maklumat.

Kandungan topik-topik didalam kursus ini adalah seperti berikut.
• Perkara Asas Keselamatan Maklumat
• Perkara Asas Sistem Keselamatan Maklumat dan Komunikasi
• Mengenali Musuh Anda - Hackers, Spies & Data Thieve (Concepts & Hackers History / Common Attack Anatomy)
• Information Security Management System (ISMS)
• Isu-isu Keselamatan Maklumat dan Kaedah Menangani
• Pengurusan Risiko

Objective:

Kursus ini:

• Memberi pendedahan dan kemahiran yang diperlukan di dalam berbagai-bagai aspek keselamatan maklumat
• Membangun, melaksanakan dan memperbaiki sistem pengurusan keselamatan maklumat jabatan

 

 Target Participant: Executive
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Masa
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
Kursus ini memperkenalkan konsep pengurusan masa yang efektif untuk menjadi anggota kerja yang lebih cemerlang dan produktif di tempat kerja. Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk pengenalan kepada pengurusan masa, konsep pengurusan masa, teknik-teknik pengurusan masa, tip-tip pengurusan masa serta cara-cara bagaimana menguruskan masa supaya mencapai kesinambungan hidup.
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat menguruskan masa dengan lebih produktif dengan menggunakan alat dan teknik pengurusan masa yang betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: Terbuka
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
pengurusan Pejabat
OSHE

4 Day

View Details

Overview:
Pengurusan Pejabat merupakan satu subjek yang sangat penting untuk perkeranian yang berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran. Ia merangkumi 3 topik utama yang sangat penting iaitu Pengurusan Masa, Penulisan dan Rekod & Fail.

- Pengurusan Masa merangkumi topik seperti konsep Pengurusan Masa, Tip Pengurusan Masa, Teknik Pengurusan Masa dan keseimbangan hidup.
- Bagi subjek penulisan, pelatih akan diajar menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian seperti surat perniagaan, blok penuh, information mapping dan memorandum.
- Rekod dan fail menerangkan cara-cara menguruskan pemfailan dengan sistematik dan juga mengenai jenis-jenis fail (sulit,umum dan peribadi) serta cara pengurusannya.
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

 • Menguruskan masa dengan lebih produktif
 • Menguruskan fail dengan sistematik
 • Menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian serta mendapatkan tindakbalas yang dikehendaki


Target Participant: Perkeranian (PP07)
Duration: 4 Day
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Perubahan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini memperkenalkan peserta kepada pelbagai prinsip, amalan dan teknik pengurusan perubahan bagi memastikan perlaksanaan perubahan berjaya dan diuruskan dengan baik di dalam organisasi.

Kursus ini juga akan menyediakan peserta dengan peluang untuk mengkaji situasi perubahan diri sendiri dan mengaplikasikan alat dan teknik yang praktikal terhadap kajian kes perniagaan.
 
Objective:
Di akhir kursus ini para peserta akan dapat:

1. Membincangkan elemen penting halatuju TNB selaras dengan perancangan strategik 20 tahun TNB
2. Mengenalpasti peranan-peranan sebagai agen perubahan
3. Berupaya menjadi agen perubahan dan “role model” kepada rakan kerja / anggota kerja bawahan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penulisan Laporan Teknikal
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Penulisan Laporan Teknikal adalah satu amalan kejuruteraan dalam menyediakan satu laporan teknikal selaras dengan amalan kejuruteraan yang dipraktikkan.

Ini bertujuan untuk menghasilkan buku laporan yang teratur dan seragam untuk dijadikan sebagai rekod dan rujukan.

Penulisan Laporan Teknikal juga boleh ditakrifkan sebagai suatu komunikasi bertulis bagi menyampaikan sesuatu maksud kepada pihak yang disarankan. Laporan Teknikal ini juga dapat dijadikan dokumen yang memberi maklumat, melaporkan penemuan, mengemukakan idea, cadangan atau syor mengenai sesuatu perkara.

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mempelajari garis panduan penulisan laporan teknikal
• Penerangan tentang format laporan yang boleh diterima pakai dalam Laporan Teknikal
• Fokus kepada “Model Standard” and penulisan laporan yang ringkas dan padat
• Penjelasan tentang tujuan dan kepentingan seksyen individu dalam sesuatu laporan teknikal
• Tips-tips tentang bagaimana merangka sesuatu laporan teknikal yang menghasilkan dokumentasi yang tepat dan professional


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
   Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Open
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penulisan Laporan Untuk Pengawal Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

• Pengenalan kepada penulisan
• Definisi Laporan
• Fungsi Laporan
• Kategori Laporan
• Jenis-jenis Laporan
• Persediaan dalam menulis Laporan
• Ciri-ciri Laporan
• Format Laporan
• Penggunaan bahasa yang betul

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Meningkatkan pengetahuan aspek penulisan laporan-laporan berkaitan dengan keselamatan
• Meningkatkan tahap kualiti anggota dalam penyediaan laporan bertulis
• Meningkatkan sikap tanggungjawab terhadap penulisan yang dihasilkan
• Memahami konsep penulisan laporanTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Objektif kursus ini ialah untuk mempraktikkan cara pengendalian barang mengikut kategorinya, barangan yang mempunyai tempoh hayat, barang yang mudah terbakardan bagi barang yang mengikut ukuran dan beratnya.

Cara-cara pengendalian peralatan jentera pengendalian barang dengan betul. Modul ini juga menerangkan mengenai susun atur barang dengan berpandukan kepada prosedur keselamatan yang ditetapkan.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

 • Mempraktikkan  cara-cara  mengendalikan  barangan stok dengan betul.
 • Mengendalikan  peralatan  seperti  forklift,  kren  dan  lain-lain  alatan  dengan  selamat  dan  mengikut  prosedur keselamatan yang ditetapkan.
 • Mengendalikan barang mengikut klasifikasi yang betul.
 • Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Asas Penyelenggara Stor
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai fungsi dan tugas utama keseluruhan operasi di bahagian Stor.  Ia juga menyentuh mengenai prosedur penyelenggaraan stor, jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di stor.

Pendedahan awal mengenai keseluruhan operasi stor amat perlu kepada tugas sebagai Penyelenggara Stor kerana ia berkait rapat dalam memberikan perkhidmatan yang efisyen semasa berhadapan dengan pelanggan.

Selain dari operasi harian di stor, modul ini juga menerangkan kepada cara-cara penyediaan laporan dari sistem ERMS.
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor.
• Menerangkan fungsi dan tugas utama di Stor.
• Menerangkan prosedur penyelenggaraan stor dan jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAME: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my
 
 Target Participant: Penyelenggara Stor PP05/06
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengendalian Barang
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Objektif kursus ini ialah untuk mempraktikkan cara pengendalian barang mengikut kategorinya, barangan yang mempunyai tempoh hayat, barang yang mudah terbakar dan bagi barang yang mengikut ukuran dan beratnya.

Cara-cara pengendalian peralatan jentera pengendalian barang dengan betul. Modul ini juga menerangkan mengenai susun atur barang dengan berpandukan kepada prosedur keselamatan yang ditetapkan. 
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

•  Mempraktikkan cara-cara mengendalikan barangan stok dengan betul.
• Mengendalikan peralatan seperti forklift, kren dan lain-lain alatan dengan selamat dan mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan.
• Mengendalikan barang mengikut klasifikasi yang betul.
•  Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my
 Target Participant: Penyelenggara Stor PP05/06
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengiraan Stok & Audit
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai perbandingankuantiti stok fizikal dengan rekod stok dalam sistem ERMS. Ini ialah untuk membandingkan kuantiti yang sama di antara fizikal dan juga rekod stok. Ia juga menyentuh akan terhadap organisasi apabila berlakunya perselisihan stok semasa stocktake dijalankan dan penekanan terhadap sikap integriti pihak terlibat semasa proses ini dibuat. Menyatakan kepentingan mengenai pekeliling, arahan dan panduan berserta laporan yang perlu dipatuhi.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

 • Menerangkan kepentingan pengiraan stok
 • Menerangkan kategori pengiraan stok
 • Mematuhi prosedur sebelum,semasa dan selepas pengiraan
 • Menyatakan perkara-perkara penting yang perlu di beri perhatian semasa proses pengiraan
 • Menerangkan tindakan sekiranya berlaku perselisihan stok


untuk maklumat lanjut sila hubungi:
1. NAMA: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP07/08 & TT07/08
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Bahan Buangan Terjadual…
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Menerangkan mengenai kepentingan penjagaan Alam Sekitar oleh manusia amnya dan sebagai anggota kerja TNB khasnya, disamping dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai kesan dan faedah  jika bahan buangan diuruskan dengan betul.

Peserta akan dapat memahami mengenai Akta Alam Sekitar 1974 dan kaedah yang betul mengendalikan bahan buangan terjadual dan Penerangan mengenai Peaturan-peraturan Kualiti Alam Skeliling (Buangan Terjadual) 2005 dan 17 peraturan yang terkandung berserta dengan jadual-jadual yang perlu digunapakai semasa pengendalian bahan buangan  berjadual.

Latihan praktikal penggunaan sistem E-consignment untuk pemakluman pengeluaran bahan buangan terjadual kepada JAS. Demonstrasi pembungkusan & pelabelan bahan buangan berjadual mengikut kaedah yang betul.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan kepentingan penjagaan Alam sekitar
• Mengenalpasti barang-barang dalam stor yang dikategorikan sebagai Bahan Buangan Terjadual (SW)
• Memahami Akta Alam Sekitar  1974 (Peraturan  Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005
• Mengendalikan SW dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAME: FUZIAH BINTI BAK
     Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP09/10, 11/12 & TT07/08, 09/10, 11/12
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 1
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai kategori barang yang ada di simpan di Stor iaitu core atau non-core dan in door & out door  di gudang. Peserta akan mempelajari cara-cara penyusunan, penyimpanan dan pengendalian asas barang-barang di gudang simpanan / stor. Mengaplikasikan penggunaan dokumen penting untuk penyimpanan rekod dan penyediaan laporan-laporan penting dengan penggunaan sistem di gudang. Antara pengenalan kepada jenis-jenis sistem yang digunakan di stor ialah ERMS (TNBD,TNBG & TNBT) dan sistem tambahan untuk TNBD (ARMS, SMB, RFID, CMS, dan ReD).

Peserta juga akan mempelajari bagaimana pemeriksaan barang-barang semasa penerimaan, pengeluaran dan  penyimpanan. Selain dari itu perkara-perkara di atas modul ini juga akan menerangkan secara detail mengenai prosedur pelupusan asset.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengenalpasti jenis unit dan kategori barang-barang di stor TNB
• Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor
• Membuat pemeriksaan asas ke atas barang-barang
• Memahami penggunaan sistem di stor
• Menggunakan laporan-laporan penting di stor
• Pengurusan MHE (Material Handling Equipment)
• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi stor
• Menerangkan proses pelupusan asset


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP07/08 & TT07/08
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 2
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Inventori 2 menetapkan garis panduan untuk penetapan masa penambahan stok, kos inventori, ramalan keperluan barang, pengurusan ruang fizikal, pengurusan kualiti dan pengurusan barangan rosak.

Dalam modul ini peserta akan didedahkan kepada Stock Holding Guide atau stock control bagi menetapkan nilai simpanan stok mengawal kuantiti stok semasa, merancang ramalan keperluan, mengaplikasikan konsep FIFO, pengurusan kos dan mengurus risiko yang berkaitan dengan kecurian dan kerosakan.

Disamping itu peserta juga akan memahami dengan lebih jelas mengenai pengurusan berkesan diantara kehendak pelanggan dan kesediaan barang oleh pembekal ataupun (Demand Management).
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

· Mengaplikasikan  keperluan  optimum  stok mengikut keluasan stor dan keperluan semasa.
· Mengaplikasikan  cara penyusunan  barang  yang  lebih sistematik.
· Mengaplikasikan  pengiraan  stok  mengikut  keperluan stor dengan lebih tepat bagi stock transfer (STO)
· Mengaplikasikan   pengurusan   perolehan  untuk  logistik dengan lebih efektif.
· Menerangkan proses pengurusan kejanggalan barang dan tuntutan insuran EWRM dengan pihak ketiga.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, 09/10, 11/12 & TT07/08, 09/10, 11/12)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Prosedur Pengurusan Stor (Advance)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Fungsi utama Warehouse ialah untuk menerima dan mengumpul barang-barang dari pembekal dan mengagihkan semula ke stor-stor kecil atau terus kepada pelanggan. Untuk membolehkan kita merancang dan menguruskan penggunaan ruang warehouse supaya operasi berjalan lebih efisien dan produktif, Penyelia perlu faham keseluruhan operasi warehouse dan juga jenis barang yang perlu diuruskan.

Semua aktiviti-aktiviti warehouse perlu mempunyai ruang yang mencukupi supaya operasi warehouse / stor dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.  Anggaran keperluan ruang boleh dikira dengan menggunakan data dan maklumat seperti berikut:

– Ruang yang diperlukan untuk satu kuantiti barang
– Berat untuk setiap satu kuantiti barang
– Mengenal pasti barang indoor atau outdoor
– Kuantiti yang perlu disimpan mengikut pengiraan stok minimum / maksima (SHG)
Objective:
Pada akhir program peserta akan dapat:

• Memahami fungsi warehouse secara keseluruhan
• Merancang dan mengoptimumkan ruang penyimpanan
• Mengurus lokasi penyimpanan (Location Management)
• Penggunaan Analisa ABC untuk mengenal pasti penyimpanan barang yang lebih efisien

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP07/08, 09/10, 11/12 & TT07/08, 09/10, 11/12
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Prosedur Pengurusan Stor (Beginner)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini dapat meningkatkan kemahiran dan keyakinan anggota kerja dalam menguruskan penerimaan, pengeluaran, kredit dan pelupusan barang berdasarkan kepada PSI yang digunapakai oleh TNB.

Menjelaskan mengenai proses sebelum, semasa dan selepas sesuatu stok barang yang diterima dari pembekal hingga  ke lokasi ia digunakan oleh pengguna.

Cara-cara proses pengeluaran barang yang dibuat untuk projek, senggaraan dan waktu kecemasan (breakdown).

Menerangkan arahan dan panduan berkaitan pelupusan barang dan aktiviti penjualan skrap.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

Mengetahui, memahami dan mengaplikasi prosedur-prosedur yang digunapakai di stor bagi menguruskan penerimaan, pengeluaran, kredit dan pelupusan barang berdasarkan kepada PSI yang digunapakai oleh TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP05/06
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggaraan Kenderaan (Tahap 1)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

This course provides the basic knowledge with regard to automotive maintenance.

Participants will also be taught basic automotive inspections and be given some knowledge of major system that run a vehicle and engine.

Subjects include components and principles of diesel and petrol engines, types of cooling systems, fuel system, bearing and lubrication, exhaust and turbo systems.

Objective:
• Membuat pemeriksaan sistem-sistem otomotif:- bendalir sistem brake, paras minyak tranmission manual / auto, paras bendalir clutch, paras bendalir stereng kuasa
• Menerangkan asas operasi enjin petrol & diesel
• Menerangkan komponen utama enjin petrol dan diesel
• Melakukan kerja penyenggaraan mudah sistem penyejukan pada kenderaan
• Menerangkan komponen utama sistem pelinciran & jenis-jenis bering
• Mengetahui sistem bahan api enjin petrol & diesel 
• Menerangkan sistem ekzos dan turbo kenderaan


Target Participant: TNBG Driver
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggaraan Kenderaan (Tahap 2)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

This course provides the basic knowledge with regard to automotive maintenance.

Participants will also be taught basic automotive inspections and be given some knowledge of major system that run a vehicle and engine.

Subjects includes review of components and principles of diesel and petrol engines, automotive electrical systems, transmission systems, brake systems, air conditioning systems, steering and handling systems.

Objective:
• Ulangkaji Sistem Automotif / Enjin Petrol & Diesel
• Mengenal Sistem Elektrik Automotif
• Mengenal Sistem Transmisi
• Mengenal Sistem Brek
• Mengenal Sistem Penghawa Dingin
• Mengenal Sistem Suspensi
• Mengenal Sistem Pengendalian & Kawalan


Target Participant: TNBG Driver
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggaraan Kenderaan (Tahap 3)
OSHE

4 Days

View Details

Overview:
• Ulangkaji Sistem Automotif / Enjin Petrol & Diesel
• Mengenal Sistem enjin, lub oil, fuel, dan penyejuk
• Mengenal Sistem Transmisi
• Mengenal Sistem Brek
• Mengenal Sistem Suspensi & steering
• Mengenal Sistem elektrik & Penghawa dingin
• Mempelajari Konsep Penyenggaraan Kenderaan
• Merancang Penyenggaraan Kenderaan
• Merancang Bajet Penyenggaraan Kenderaan
Objective:
This course provides the basic knowledge with regard to automotive maintenance.

Participants will also be taught basic automotive inspections and be given some knowledge of major system that run a vehicle and engine. They will also learn on planning and budgeting for maintenance works.

Subjects includes review of components and principles of diesel and petrol engines, automotive electrical systems, transmission systems, lube oil systems, fuel systems, cooling systems, brake systems, air conditioning systems, steering and handling systems.


for any enquiries please contact:

1. NAME: CHOOI WAI MUN
   Email: chooiwm@tnb.com.my

2. NAME: ABDUL HISHAM
   Email: hishamab@tnb.com.my

Target Participant: TNB Pemandu Penyelia
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Penyeliaan Efektif
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar. Penyelia memainkan peranan penting sebagi orang  tengah di  antara pihak  pengurusan  dan subordinat  dalam mencapai  matlamat organisasi dan individu.

Penyelia  dan  pasukannya  bertanggungjawab  dalam  tugas-tugas  operasi  harian  yang  mana  akan menyokong semua perancangan yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan. Kegagalan para penyelia dalam memainkan peranan dan fungsi mereka yang sebenar  boleh mengakibatkan kegagalan kepada organisasi.

Dalam mengurus pasukan penyelia perlu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan  manusia.  Melengkapkan penyelia  dengan  pengetahuan-pengetahuan  dan 
kemahiran  berkaitan  kepimpinan,  pengurusan,  komunikasi,  dan  penyeliaan adalah  penting supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan efektif lagi.
Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

·  Berupaya untuk merancang, melaksana, mengawal dan memantau perjalanan unit / seksyen masing-masing.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PP09, TT09/10, IT07/TT11 & PK07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyeliaan Efektif / Effective Supervision (Combo…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar. Penyelia memainkan peranan penting sebagi orang tengah di antara pihak pengurusan dan subordinat dalam mencapai matlamat organisasi dan individu.

Penyelia dan pasukannya bertanggungjawab dalam tugas-tugas operasi harian yang mana akan menyokong semua perancangan yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan. Kegagalan para penyelia dalam memainkan  peranan dan fungsi mereka yang sebenar  boleh mengakibatkan kegagalan kepada
organisasi.

Dalam mengurus pasukan penyelia perlu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan manusia. Melengkapkan penyelia dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran-kemahiran berkaitan kepimpinan, pengurusan, komunikasi, dan penyeliaan adalah penting supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan efektif lagi.


Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

• Berupaya untuk merancang, melaksana, mengawal dan memantau perjalanan unit/seksyen masing-masing


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PPO9, TT09/10, IT07/TT11, PK07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Perancangan Bagi Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan…
OSHE

4 Days

View Details

Overview:
o Pelarasan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan.
o Perancangan perlaksanaan aktiviti penyelenggaraan.
o Penyediaan spesifikasi & bil of quantity (BQ).
o Penyediaan anggaran kos.
o Keperluan penyediaan tender & perlaksanaan kerja.
 
Objective:
Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Menerangkan mengenai perancangan & susun atur penyelenggaran & pembaikan bangunan.
• Menerangkan mengenai keperluan menyediakan dokumen tender & perlaksanaan kerja penyelenggaraan.
• Menyediakan ‘taking off sheets’, spesifikasi, BQ dan anggaran kos kerja.
• Menyediakan dokumen tender.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ BIN MOHD KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: TT07-TT11 & PP05
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Peraturan TNB & Prosedur Pentadbiran
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PP iaitu Penyelia Perkeranian. Kursus ini merangkumi  subjek Perjanjian Kolektif, Kesatuan, Peraturan Peraturan Cuti dan Elaun-Elaun yang berkaitan. (Elaun Tanggungan Kerja / Elaun Memangku dan Elaun Lebih Masa). 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menjelaskan dengan betul Kesatuan Sekerja TNB dan peranannya dalam    membentuk Perjanjian Kolektif (CA)
• Menjelaskan dengan betul jenis-jenis cuti yang terdapat dalam Pekeliling-Pekeliling Cuti
• Mengira kelayakan cuti rehat pekerja dengan betul
• Mengira kelayakan Elaun Tanggungan Kerja, Elaun Memangku Sementara dan Elaun Lebimasa dengan betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: Perkeranian (PP09)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Peraturan TNB & Prosedur Pentadbiran (Pemandu)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Pemandu Gred TD07.  Kursus ini merangkumi  subjek Perjanjian Kolektif, Kesatuan, Peraturan Peraturan Cuti dan Elaun Lebihmasa sahaja.  Kursus ini memberi pendedahan kepada pemandu agar mereka peka mengenai segala peraturan yang ada dalam Pekeliling Peraturan Cuti dan Pekeliling Lebihmasa.  
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menjelaskan dengan betul Kesatuan Sekerja TNB dan peranannya dalam membentuk Perjanjian Kolektif (CA)
• Menjelaskan dengan betul jenis-jenis cuti yang terdapat dalam Pekeliling-Pekeliling Cuti
• Mengira kelayakan cuti rehat pekerja dengan betul
• Mengira kelayakan Elaun Lebih masa dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Pemandu (TD07)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Peraturan TNB dan Prosedur Pentadbiran / TNB Rules…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PP iaitu Penyelia Perkeranian. Kursus ini merangkumi  subjek Perjanjian Kolektif, Kesatuan, Peraturan Peraturan Cuti dan Elaun-Elaun yang berkaitan. (Elaun Tanggungan Kerja/Elaun Memangku dan Elaun Lebih Masa). 
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menjelaskan dengan betul Kesatuan Sekerja TNB dan peranannya dalam membentuk Perjanjian Kolektif (CA)
• Menjelaskan dengan betul jenis-jenis cuti yang terdapat dalam Pekeliling-Pekeliling Cuti
• Mengira kelayakan cuti rehat pekerja dengan betul
• Mengira kelayakan Elaun Tanggungan Kerja, Elaun Memangku Sementara dan Elaun Lebih masa dengan betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
     Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
     Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Perkeranian (PP09)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Planning and Managing OSH for Construction Activities…
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Polisi Keselamatan dan Fraud
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Antara tujuan lain polisi keselamatan diwujudkan ialah:
• Mengelakkan perkara-perkara buruk dari berlaku
• Untuk mendisiplinkan masyarakat di dalam sesebuah organisasi / jabatan
• Membimbing / memandu masyarakat sesebuah organisasi / jabatan mengikut peraturan yang telah ditetapkan untuk menjayakan matlamat organisasi / jabatan

 


Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai polisi keselamatan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugasTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS