Courses

KOMPETENSI PEMBAIK KEROSAKAN
Distribution

10

View Details

Overview:
Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran mengesan kerosakan yang melibatkan pepasangan sistem talian atas voltan rendah. Ini selaras dengan keperluan semasa dan peningkatan pelanggan TNB seterusnya memerlukan kemahiran pekerja meminimakan masa pemulihan bekalan dan menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik. Pelatih juga akan didedahkan dengan spesifikasi dan kemahiran mengendalikan papan agihan voltan rendah mengikut aturan keselamatan yang digariskan oleh TNB.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti dan mengaplikasi prosedur keselamatan bekerja pada sistem talian atas voltan rendah
·         Mengesan dan membaiki kerosakan-kerosakan yang melibatkan sistem talian atas voltan rendah.
·         Mengenalpasti prosedur keselamatan bekerja pada papan agihan voltan rendah

Target Participant: Pembaik kerosakan & pemasang talian
Duration: 10
Language: English, Malay

Keselamatan Jalan Raya / Road Safety (Combo A)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
<p justify;"="">Keselamatan Jalan Raya ialah satu proses bagi mengurangkan kematian atau kecederaan akibat kemalangan jalan raya melalui program kesedaran serta penguatkuasaan.

Mangsa jalan raya biasanya terdiri daripada kanak-kanak. Mereka mungkin juga terdiri daripada pejalan kaki, penumpang kereta, bas atau pembonceng motosikal. Kemalangan jalan raya boleh mengakibatkan pelbagai kecederaan. Di Malaysia, penunggang dan pembonceng motosikal merupakan pengguna yang paling ramai menderita akibat kecederaan dan kematian.

 


Objective:
<div justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menerangkan mengenai keselamatan di jalan raya
• Menerangkan peraturan di jalan raya
• Mempamerkan sikap yang betul sebagai pengguna jalanraya
• Mempamerkan disiplin, tanggungjawab dan bertimbangrasa di jalan raya
• Menerangkan permasalah stress dan faktor penyumbang stress
• Menerangkan pengurusan stress dan kawalan stress semasa memandu dan di tempat kerja
• Menerangkan permasalah dan penyumbang kepada risiko dan emosi
• Menerangkan pengurusan risiko dan emosi serta cara kawalan

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Mohd Hafiz Khamis
     Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD03)
Duration: 1 Day
Language:

Keselamatan Di Pejabat / Office Safety)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

Di samping itu, kursus keselamatan dalam pejabat ini dapat memberi kesedaran kepada peserta untuk mencegah kemalangan serta risiko-risiko yang wujud di sekitar tempat kerja atau lebih dikenali sebagai workstation, serta keperluan perundangan yang terbabit. 


Objective:

• Memberi satu Panduan yang menggariskan standard minima untuk Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan bagi pekerja-pekerja dalam pejabat
• Peserta kursus berupaya untuk memahami dan menggunapakai standard  ini di tempat kerja masing-masing

<div justify;"="">
untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Hj. Zahar Jafri
     Email: zaharj@tnb.com.my

2. NAME: Jazdina Jabil
     Email: jazdina@tnb.com.my

3. NAME: Ir. Saifuddin Ahmad
     Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Semua pekerja di pejabat (Eksekutif dan Bukan Eksekutif)
Duration: 1 Day
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2017 TNB ILSAS