Courses

Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 2
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Inventori 2 menetapkan garis panduan  untuk penetapan masa penambahan stok, kos inventori, ramalan  keperluan barang, pengurusan ruang fizikal, pengurusan kualiti dan pengurusan barangan rosak.

 Dalam modul ini peserta akan didedahkan kepada Stock Holding Guide atau stock control bagi menetapkan nilai simpanan stok mengawal kuantiti stok semasa, merancang ramalan keperluan, mengaplikasikan konsep FIFO, pengurusan kos dan mengurus risiko yang berkaitan  dengan kecurian dan kerosakan.

Disamping itu peserta juga akan memahami dengan lebih jelas mengenai pengurusan berkesan diantara kehendak pelanggan dan kesediaan barang oleh pembekal ataupun (Demand Management).
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasikan keperluan optimum stok mengikut keluasan  stor dan keperluan semasa
• Mengaplikasikan  cara penyusunan barang yang lebih sistematik.
• Mengaplikasikan pengiraan stok mengikut keperluan stor dengan lebih tepat bagi stock transfer (STO)
• Mengaplikasikan  pengurusan  perolehan untuk logistik dengan lebih efektif
• Menerangkan proses pengurusan kejanggalan  barang dan tuntutan insuran EWRM dengan pihak ketiga


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my
 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, 09/10, 11/12 & TT07/08,09/10,11/12)
Duration: 2 Days
Language:

Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 2
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Inventori 2 menetapkan garis panduan untuk penetapan masa penambahan stok, kos inventori, ramalan keperluan barang, pengurusan ruang fizikal, pengurusan kualiti dan pengurusan barangan rosak.

Dalam modul ini peserta akan didedahkan kepada Stock Holding Guide atau stock control bagi menetapkan nilai simpanan stok mengawal kuantiti stok semasa, merancang ramalan keperluan, mengaplikasikan konsep FIFO, pengurusan kos dan mengurus risiko yang berkaitan dengan kecurian dan kerosakan.

Disamping itu peserta juga akan memahami dengan lebih jelas mengenai pengurusan berkesan diantara kehendak pelanggan dan kesediaan barang oleh pembekal ataupun (Demand Management).
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

· Mengaplikasikan  keperluan  optimum  stok mengikut keluasan stor dan keperluan semasa.
· Mengaplikasikan  cara penyusunan  barang  yang  lebih sistematik.
· Mengaplikasikan  pengiraan  stok  mengikut  keperluan stor dengan lebih tepat bagi stock transfer (STO)
· Mengaplikasikan   pengurusan   perolehan  untuk  logistik dengan lebih efektif.
· Menerangkan proses pengurusan kejanggalan barang dan tuntutan insuran EWRM dengan pihak ketiga.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, 09/10, 11/12 & TT07/08, 09/10, 11/12)
Duration: 2 Days
Language:

Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 1
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai kategori  barang yang ada di simpan di Stor iaitu core atau non-core dan in door & out door  di gudang.   Peserta akan mempelajari cara-cara penyusunan, penyimpanan dan pengendalian asas barang-barang di gudang simpanan/stor.  Mengaplikasikan   penggunaan dokumen penting untuk penyimpanan rekod   dan penyediaan laporan-laporan penting   dengan penggunaan sistem di gudang.  Antara pengenalan kepada jenis-jenis  sistem yang digunakan  di storialah ERMS(TNBD,TNBG & TNBT) dan sistem tambahan  untuk TNBD  (ARMS, SMB, RFID, CMS, dan ReD).

Peserta juga akan mempelajari  bagaimana pemeriksaan barang-barang  semasa penerimaan, pengeluaran dan  penyimpanan.    Selain dari itu perkara –perkara di atas  modul ini juga akan menerangkan secara detail mengenai prosedur  pelupusan asset di TNB.
 
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengenalpasti jenis  unit dan kategori barang-barang di stor TNB
• Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor
• Membuat pemeriksaan asas  keatas barang-barang
• Memahami penggunaan sistem di stor
• Menggunakan laporan-laporan penting di stor
• Pengurusan MHE (Material Handling Equipment)
• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor
• Menerangkan proses pelupusan asset


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my


 
 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, TT07/08)
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS