Courses

STANDARD SAFETY OPERATING PROCEDURES – AP TNBD 1KV
Distribution

5

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Authorised Person (AP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan AP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, permit kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan AP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkebenaran (AP) akan mampu untuk :

  • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
  • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai AP.
  • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai AP.
  • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang AP.
  • Dilantik sebagai Orang Berkebenaran (AP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan & Amali. 


Target Participant: Anggota kerja Competence Person (CP) dari Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

Slope Site Supervision Works (Module 6)
Transmission

2 Days

View Details

Overview:
This two-day course will briefly covers the Supervision of slope maintenance, retaining structures, drainage works to the participants.

This course will provide practicing engineers / technicians a good insight into the aspects and factors required for slope stability also knowledge about types of soil and soil compaction in slope repair works.
Objective:
After attending this training program, participants will be able to:

  • Determine the aspects and factors required for slope stability.
  • Supervise slope maintenance, retaining structures and drainage works following procedure or guidelines.


for any enquiries please contact:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Target Participant: Civil Engineers, Civil Technicians
Duration: 2 Days
Language:

Skill Of Computer And IT (B) / Kemahiran Komputer Dan IT (B) - Setiausaha Dan Juruteknik
IT & Corporate System

3 Days

View Details

Overview:
•  Elemen Penggunaan Komputer
•  Jenis-jenis Komputer
•  Peranti Input, Peranti Pemproses, Peranti Output dan Peranti Storan
•  Konsep Perwakilan Data
•  Applikasi Perisian Sistem Pengoperasian, Perisian Aplikasi dan Perisian Utiliti
•  MALWARE
•  Pengoperasian KAMERA DIGITAL
•  Menggunakan CD/DVD BURNER
•  PERISIAN MULTIMEDIA
•  Mengenali dan memahami Internet
•  Mengetahui proses-proses yang terlibat untuk menyediakan capaian ke Internet melalui komputer
•  Pelungsur Web (Web Browser) untuk melungsuri Internet
•  Enjin carian untuk mendapatkan laman-laman Web yang dikehendaki
•  Penanda buku (bookmark).
•  Memuat turun gafik dari Internet
•  Laman web penapisan Internet
Objective:
Di akhir kursus peserta-peserta akan boleh menyenaraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan komputer dan  perantinya seperti komponen, jenis komputer, perwakilan data,  perisian, malware, kamera  digital, CD Burner, multimedia dan  internet, berpandukan manual latihan yang diberi, tanpa melakukan kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ROZITA MOHD
   Email: rozitam@tnb.com.my

2. NAME: NOORZIAH ASMAR
   Email: noorziaha2@tnb.com.my

Target Participant: Executive & Non-Executive
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2017 TNB ILSAS