Courses

SISTEM PEMBUMIAAN
Distribution

2

View Details

Overview:
Kursus ini merangkumi teori dan praktikal berkaitan sistem pembumian pencawang pembahagian. Pelatih akan diberi pendedahan secara teori fungsi sistem pembumian, komponen sistem pembumian, litar pembumian pencawang pembahagian elektrik dan bahaya kejutan elektrik disebabkan oleh potensi sentuh, potensi langkah. Latihan secara praktikal termasuk bagaimana untuk mereka bentuk sistem pembumian pencawang pembahagian, kaedah penyambungan  pembumian berdasarkan teknologi yang terkini yang diguna pakai dalam sistem TNB serta pengujian bumi yang perlu dilakukan sebelum memulatugas pencawang akan diterangkan semasa kursus ini. Pelatih juga akan didedahkan kepada standard terkini mengenai sistem pembumian sistem pembahagian.
Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 
·         Menyatakan definisi dan tujuan sistempembumian bagi pencawang elektrik
·         Menyatakan definisi potensi langkah dan potensi sentuh
·         Mengenalpasti dan merangka litar pembumian dan komponen pembumian pencawang
·         Mengira dan mengenalpasti keperluan dan spesifikasi sistem pembumian
·         Menjalankan ujian pencawang bumi

Target Participant: TT09-TT14
Duration: 2
Language: English, Malay

Sistem Motivasi Prestasi Lanjutan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk anggota kerja penyelia di TNB tentang Sistem Motivasi Prestasi.  Kursus ini merangkumi keseluruhan Rangka Kerja Outcome-Based KPI bermula dari aspek Halatuju dan Aspirasi Syarikat / Bahagian sehingga penyelarasan strategi di peringkat Jabatan / Unit.  Para peserta akan diberi latihan praktikal untuk menyediakan KPI berdasarkan C.E.O dan Outcome Based KPI.
Objective:

Berpandukan kepada pekeliling Pengurusan Sumber Manusia tentang Sistem Motivasi Prestasi yang digunapakai di TNB, peserta boleh:

i. Menerangkan halatuju Syarikat
ii. Mengenalpasti dan menerangkan konsep C.E.O.
iii. Menyatakan Bidang Keberhasilan Utama (KRA) TNB
iv. Membezakan di antara KPI berdasarkan aktiviti dan KPI berdasarkan penghasilan (Outcome Based KPI)
v. Menerangkan kategori-kategori kompetensi yang digunapakai
vi. Menyatakan proses-proses dalam kitaran PMS

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Terbuka & Mandatori PP09
Duration: 2 Days
Language:

Sistem Lampu Jalan Untuk Kontraktor TNB
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Lampu jalan merupakan komponen pencahayaan yang penting berfungsi menerangi jalan raya pada waktu malam. Kegagalan memastikan lampu jalan dalam keadaan baik mendedahkan kawasan kejiranan kepada bahaya ancaman rompakan serta menjejaskan imej TNB sebagai pembekal tenaga elektrik.

Penglibatan kontraktor dalam kerja-kerja pemasangan dan senggaran sistem lampu jalan TNB perlu diberi perhatian serius dalam aspek kemahiran kerja dan pematuhan spesifikasi agar kualiti kerja yang terhasil terjamin malah mampu bertahan untuk jangkamasa yang sepatutnya.

Justeru latihan komprehensif perlu diberikan kepada pekerja berkaitan dalam bidang ini supaya pemasangan lampu jalan mengikut standard spesifikasi yang ditetapkan serta kerja senggaraan dapat diimplementasi dengan segera disamping tidak mengabaikan aspek keselamatan diri dan tapak kerja.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti komponen-komponen utama dalam pepasangan lampu jalan TNB.
 • Mengenalpasti penggunaan sambungan litar lampu jalan yang standard’ dalam TNB.
 • Melaksanakan kerja pemasangan lampu jalan mengikut spesifikasi dan teknik yang betul.
 • Melaksanakan kerja-kerja mengesan kerosakan serta membaik pulih lampu jalan.
 • Mengaplikasi peraturan keselamatan bekerja pada talian atas voltan rendah khususnya lampu jalan berpandukan kepada panduan keselamatan TNB.
Kandungan kursus:

Penerangan berkaitan ’TNB Towards Customer Satisfaction’.

Pengenalan talian atas voltan rendah:
 • Talian atas voltan rendah pengalir tak bertebat.
 • Tiang spun konkrit.
 • Pepasangan umbang, fius, penangkap kilat.
 • Pepasangan sesalur/bekalan/servis.
 • Sistem Kabel Bertebat Voltan Rendah.
Asas Aturan Keselamatan Elektrik TNB
 • Definisi-definisi istilah.
 • Menghuraikan akibat dari kejutan elektrik.
 • Langkah keselamatan kerja pada talian atas voltan rendah.
  • KPD – tali pinggang keselamatan, topi, tangga, tali.
  • LSR – Life Saving Rules
  • Hazard Identification Risk Asssessment and Determining Control (HIRADC)
Pengenalan Kaedah Kerja Talian Hidup Voltan Rendah:
 • Jarak hampiri minima.
 • Peraturan-peraturan kerja talian hidup voltan rendah.
Penggunaan Tower Wagon
Keselamatan dalam pengendalian Tower Wagon
Bahagian-bahagian asas Tower Wagon
Pengendalian & Penjagaan Tower Wagon

Kajian Kes Kemalangan
Demonstrasi & amali penggunaan tangga.
Demonstrasi ikatan dan simpulan tali.
 

Methodology: presentation, discussion, demonstration
Prerequisites:
Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 3 hari
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS